Recursos digitales propiosvocabulari
És una eina pedagògica per a l'adquisició de competències bàsiques, acosta el llatí a les noves tecnologies i a més és una eina de consulta per a una àmplia varietat d'activitats

odisea

Amb aquest recurs digital sobre l'Odissea pretenem aproximar-nos a la cultura grega de fa tres mil anys per a comprovar què prop seguim estant d'ella: prop del mateix Mediterrani d'Ulisses i també dels seus sofriments, de la recerca infatigable de l'estima, de l'esperança que ens seguisquen estimant i recordant. L'eix vertebrador del present recurs educatiu digital són les aventures d'Ulisses en L'Odissea d'Homer. La música tenia un paper principal en l'educació grega i era part ineludible de les composicions de poesia i teatre. L'èpica grega era a més poesia oral. En aquest projecte matenim dos aspectes de l'èpica clàssica inherents a la seua mateixa forma en l'antiguitat: l'oralitat i la musicalitat.

leer para integrar

Per a aquest projecte hem utilitzat com a punt de partida l'Odissea d'Homer, el viatge per excel•lència de la cultura occidental. Aquest poema èpic relata les peripècies d'Ulisses i els seus homes de retorn a Ítaca després d’haver assolat la ciutat de Troia. En el rei Ulisses es condensen les diferents circumstàncies en les quals la fortuna pot situar a un ésser humà, doncs passa de rei a captaire o de vencedor a vençut en el transcurs d’una dura existència. Considerem que els referents universals que aquesta obra posseeix i els valors que transmet ajuden a la identificació de qualsevol dels rols d’immigració o emigració. D’aquesta manera, els materials propicien la reflexió conjunta de l’alumnat, bé en el context de la Tutoria o en el de l’Atenció Educativa.

leer para integrar
Los objetivos de este recurso didáctico sobre la Odisea en formato electrónico son:
I-Iniciar al alumnado en la lectura de obras épicas de la literatura greco-latina mediante adaptaciones apropiadas a sus capacidades lectoras y comprensivas.
II-Reflexionar sobre el fenómeno cultural de la literatura oral mediante una audio libro ad hoc de la adaptación propuesta.
III-Estudiar los personajes del ciclo troyano relacionados con la Odisea, así como los espacios míticos y literarios reconocibles en la narración.
IV-Trabajar la estructura literaria del género épico griego (dicción formular, invocación a las musas, etc.)
V-Ampliar y mejorar el léxico mediante el estudio de los epítetos propios del género épico.
VI-Ser capaz de reconocer los referentes literarios de la Odisea en manifestaciones artísticas plásticas (pintura y escultura) de cualquier época y estilo.Otros recursos digitales

cerámica griega
Aquesta eina creada per la professora Mª Teresa Cases, membre del Grup Galatea, tracta de manera interactiva de donar a conèixer la ceràmica grega i aconseguir els següents objectius:
1-Valorar la influència del món clàssic en les manifestacions artístiques que li són pròximes.
2-Conéixer i valorar les arrels culturals d’Europa en general, i de la nostra Comunitat Valenciana en particular.
3-Contrastar el món clàssic amb el món modern.
4-Reconéixer i valorar els factors culturals heretats dels grecs que s’han convertit en patrimoni universal.
5-Reconéixer en la nostra vida els elements de la tradició clàssica.
6-Recuperar els valors humanístics que han tingut el seu origen en l’antiguitat.
7-Entendre les obres d’art com a exponents de la creativitat humana,susceptibles de ser gaudides per si mateixes i de ser valorades com a document testimonial d’una època i una cultura.
8-Conéixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, des de posicions crítiques i creatives.
9-Desenrotllar el gust personal, el sentit crític i la capacitat de gaudi estètic.

emulador teclado griego

Esta herramienta creada por la profesora Mª Teresa Cases, miembro del Grupo Galatea, es un emulador de teclado griego para facilitar la escritura de este alfabeto.

4t ESO llatí

Recús didàctic, creat per la professora Mª Teresa Cases, membre del Grup Galatea, per a l’alumnat de 4art d’ ESO de l’àrea de llatí per a desenrotllar les següents capacitats:
I. Conéixer les arrels i evolució de la llengua com un instrument que s’adapta a les necessitats dels parlants.
II. Valorar la diversitat lingüística com una mostra de la riquesa cultural dels pobles.
III. Explicar les semblances que entronquen les distintes llengües amb un origen comú i comparar els elements i estructures de les llengües derivades, cosa que serà especialment enriquidora en les comunitats bilingües, com la Comunitat Valenciana
IV. Conéixer els procediments de formació del lèxic llatí en concret, la derivació i la composició per a entendre millor els procediments deformació de paraules en les llengües actuals.
V. Identificar l’etimologia i conéixer el significat de les paraules del lèxic comú del valencià i del castellà i, en especial, del vocabulari culte que forma gran part de la terminologia científica i tècnica actual.
VI. Comprendre de manera correcta el significat dels llatinismes i expressions llatines que s’han incorporat directament a la llengua parlada, valencià i castellà, i a la científica, en especial a la del dret.
VII. Desenrotllar les capacitats intel·lectuals de l’alumna i de l’alumne per mitjà de l’anàlisi dels elements de la llengua llatina que, pel seu caràcter flexiu, és prototip d’una llengua d’anàlisi.
VIII. Propiciar la reflexió i l’anàlisi del valencià i del castellà, així com de les llengües que s’estudien com a segona o tercera llengua, en les estructures lingüístiques de la qual es fixarà l’alumnat amb més facilitat des de l’anàlisi de la llatina.
IX. Conéixer els aspectes rellevants de la cultura i la civilització romanes, utilitzant diverses fonts d’informació i diversos suports per identificar i valorar la seua pervivència en el patrimoni cultural, artístic i institucional de la Comunitat Valenciana i d’Espanya.

editores de griego

Dos editores para griego creados por la profesora Mª Teresa Cases, miembro del Grupo Galatea.

textos latinos traducidos

Serie de textos de historiadores latinos, elaborados por Mª Teresa Cases, miembro del Grupo Galatea, para que el alumnado de 2º de bachillerato pueda repasar para la selectividad. Los textos se pueden imprimir con vocabulario y la traducción se puede comprobar.